Zasiłek pogrzebowy KRUS – sprawdź, co musisz wiedzieć

zasiłek pogrzebowy krus

Straciłeś bliską osobę i na Ciebie spadło poniesienie kosztów pogrzebu? W tym artykule dowiesz się czym jest zasiłek pogrzebowy, kto i w jaki sposób może się o niego ubiegać.

Czym jest zasiłek pogrzebowy KRUS?

Zasiłek pogrzebowy KRUS jest to świadczenie społeczne wypłacane bliskim zmarłego, przez Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub Zakład Ubezpieczeń (ZUS).

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy KRUS przysługuje w przypadku śmierci:

 • ubezpieczonego w KRUS lub ZUS,
 • członka rodziny ubezpieczonego,
 • osoby pobierającej rentę lub emeryturę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej przyznania.

Świadczenie przysługuje nie tylko najbliższej rodzinie zmarłego, ale każdej osobie, która poniosła koszty związane z pogrzebem. Osobami tymi mogą być:

 • sąsiedzi,
 • pracodawcy,
 • przyjaciele,
 • gmina lub powiat,
 • dom opieki społecznej
 • osoba prawna kościoła.

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu poniosły więcej, niż jedna osoba, zasiłek podzielony zostaje proporcjonalnie na odpowiednią ilość osób zgodnie z poniesionymi przez nie kosztami. Zasiłek pogrzebowy można uzyskać tylko z jednego źródła tzn. nie można otrzymać świadczenia zarówno z ZUS, jak i KRUS.

Zasiłek pogrzebowy KRUS-ile wynosi kwota świadczenia w 2022 roku?

Niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu KRUS wypłaca zasiłek pogrzebowy w jednej wysokości i od 2011 roku jest to niezmiennie kwota do 4 tysięcy złotych. Przed 2011 rokiem zasiłek wynosił 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy KRUS należy przedstawić odpowiednie rachunki i faktury.

Zasiłek pogrzebowy jest przyznawany w wysokości poniesionych kosztów pochówku. Według ogólnej opinii, kwota ta nie pokrywa całości wydatków związanych z pogrzebem.

– wspomina autor serwisu https://agropedia.pl/

Ważne!

Przeczytaj
Klepsydra pogrzebowa – co powinna zawierać? Klepsydra żałobna a nekrolog

Prawo do zasiłku wygasa, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci nie zostanie złożony stosowny wniosek. W sytuacjach niezależnych od osoby uprawnionej do pobrania zasiłku pogrzebowego, przekraczających termin 12 miesięcy (niemożność identyfikacji ciała zmarłego, późne odnalezienie zwłok) należy przedłożyć odpowiednie zaświadczenie wydane przez policję lub prokuratora.

Jaki druk wypełnić w KRUS?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy KRUS, należy ówcześnie wypełnić stosowny druk. Rolnicy i zarejestrowani w KRUS powinni złożyć wniosek na druku SR-26. Należy w nim podać dane osobowe wnioskodawcy oraz osoby zmarłej i dołączyć odpis aktu zgonu oraz oryginały rachunków za poniesione wydatki.

Osoba nieubezpieczona-co dalej?

W sytuacji, gdy umiera członek rodziny osoby ubezpieczonej również przysługuje zasiłek pogrzebowy KRUS. Jeżeli sami, jako wnioskodawca podlegamy ubezpieczeniu lub pobieramy rentę/emeryturę, po przedłożeniu rachunków potwierdzających poniesione koszty, możemy liczyć na wsparcie. W takiej sytuacji zobowiązani jesteśmy dostarczyć dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym i potwierdzenie swojego zgłoszenia do ubezpieczenia.

Jakie rachunki i dokumenty należy przedłożyć?

Bardzo często na zorganizowanie pogrzebu, ludzie wydają całe swoje oszczędności lub zaciągają pożyczki. W związku z tym proponowana jest podwyżka wysokości zasiłku pogrzebowego KRUS. Same koszty poniesione w kościele to kwota rzędu ponad 3 tysięcy złotych. Doliczając do tego trumnę i przygotowanie zmarłego do pogrzebu kwota często przekracza wysokość aktualnego zasiłku. Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy dostarczyć:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • oryginały faktur i rachunków poniesionych kosztów
 • skrócony odpis aktu zgonu zmarłego
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo
 • zaświadczenie o podleganiu zmarłego ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
Przeczytaj
Ile trwa pogrzeb? Jak długo mniej więcej trwa ceremonia pogrzebowa?

Śmierć na terenie Unii Europejskiej, a zasiłek pogrzebowy

Większość państw członkowskich Unii Europejskiej wypłaca zasiłki pogrzebowe KRUS. Jeżeli śmierć nastąpi w innym państwie, niż były opłacane składki na ubezpieczenie lub pobierano emeryturę/rentę, sprawę tę należy dodatkowo zweryfikować. Ogólna zasada jest tak, że zasiłek pogrzebowy wypłaca państwo, na którego terytorium nastąpił zgon.

Zobacz także:

Archiwum: czerwiec 2022
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *