Co należy się dziecku po śmierci ojca / rodzica? Świadczenia

grób amerykański po śmierci ojca

Śmierć bliskiej osoby, a zwłaszcza rodzica to jedno z najtrudniejszych doświadczeń życiowych. Zazwyczaj nie ogranicza się ono do bólu emocjonalnego, ale skutkuje także pogorszeniem sytuacji finansowej. Dowiedz się, co należy się dziecku po śmierci ojca.

Utrata rodzica to dramatyczne wydarzenia dla każdej osoby, ale w takich sytuacjach najbardziej cierpią dzieci, które jeszcze nie osiągnęły niezależności finansowej. Na szczęście w polskim prawie znajdują się zapisy chroniące młodych ludzi zmagających się z żałobą. Do przysługujących świadczeń zalicza się między innymi odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę oraz zasiłek pogrzebowy. Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, co należy się dziecku po śmierci ojca lub matki. Sprawdź także, co zrobić po śmieci rodzica.

Co należy się dziecku po śmierci ojca?

Oczywiście każdemu dziecku, w tym także adoptowanemu, przysługuje prawo do dziedziczenia po swoim rodzicu. Spadek jest dzielony w równych częściach między dzieci (jeśli nie żyją to ich zstępnych, czyli wnuki i prawnuki) oraz małżonkę zmarłego, przy czym należy pamiętać, że żona nie może dostać mniej niż 1/4 całości majątku. Jednak w przypadku śmierci rodzica często można uzyskać wiele innych świadczeń. W dalszej części artykułu opiszemy najważniejsze z nich, Przeczytaj także nasz poradnik o tym, co należy się wdowie po śmierci męża.

Odszkodowanie po śmierci rodzica

Warto zaznaczyć, że odszkodowanie za śmierć rodzica może przysługiwać nie tylko dzieciom, ale także innym członkom rodziny, w tym: współmałżonkom, rodzicom, wnukom, rodzeństwu, a także zstępnym rodzeństwa. To rodzaj świadczenia jednorazowego, które może zostać wypłacone przez firmę ubezpieczeniową (na przykład PZU), bezpośrednio przez sprawcę wypadku oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przeczytaj
Co należy się wdowie po śmierci męża? Wyjaśniamy

Co należy się dziecku po śmierci ojca w wypadku? Jeżeli rodzic nie był sprawcą zdarzenia, można ubiegać się o wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela osoby, która spowodowała wypadek.

W tym celu należy zgłosić firmie ubezpieczeniowej powstałą szkodę. Termin na rozpatrzenie wniosku o wypłatę świadczenia tego typu to maksymalnie 30 dni. Gdy ubezpieczyciel zaproponuje kwotę do wypłaty, można ją przyjąć (jeśli jest satysfakcjonująca) lub odwołać się i ubiegać się o zwiększenie kwoty odszkodowania. Kiedy kolejna propozycja okaże się niezadowalająca, pozostaje jedynie wejście na drogę sądową. Warto pamiętać o tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj proponują zaniżone sumy ubezpieczenie, a walka o wyższe kwoty możliwa jest głównie w sądzie.

Jeżeli sprawca zdarzenia nie miał wykupionej polisy odpowiedzialności cywilnej, można ubiegać się o wypłacenie odszkodowania z jego prywatnych środków. Chociaż formalności związane z zasądzeniem odszkodowania w takiej sytuacji nie powinno nastręczyć zbyt wielu problemów, znacznie poważniejszym problemem jest wypłacalność sprawy zdarzenia. Jeśli rodzic zmarł w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez nieznaną osobę lub nieposiadającą ubezpieczenia, należy ubiegać się o odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co należy się dziecku po śmierci ojca w miejscu pracy? Niezależnie od wieku potomków zmarłego rodzica ZUS może wypłacić odszkodowanie za śmierć, która nastąpiła w trakcie pracy. By je uzyskać, należy złożyć wniosek oraz komplet dokumentów składający się z aktu zgonu, dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo ze zmarłym oraz zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, jeśli dziecko ukończyło 16 lat. Ile wynosi odszkodowanie za śmierci rodzica? ZUS oferuje stałą wysokość odszkodowania i jest to 93 014 złotych dla potomka lub małżonka. W przypadku, gdy zmarły miał więcej dzieci, na każde kolejne przyznaje się dodatkowe 18 086 złotych.

Przeczytaj
Skąd bank wie o śmierci właściciela konta? Odpowiadamy!

Zazwyczaj istnieje także możliwość uzyskania odszkodowania z miejsca pracy zmarłego. Większość zakładów nie wypłaca świadczenia samodzielnie, ponieważ ma zawarte umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi – to właśnie od nich należy ubiegać się o odszkodowanie.

Zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tysięcy złotych wypłacane członkom rodziny, którzy ponieśli koszty związane z pochówkiem zmarłego. Należy pamiętać, by wniosek o przyznanie zasiłku złożyć w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od śmierci osoby ubezpieczonej.

Zasiłek pogrzebowy to nie jedyne, co należy się dziecku po śmierci ojca. Poza tym zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowany ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów pogrzebu, w tym opłaty poniesione w celu przewiezienia ciała do miejsca pochówku, zakupu oraz przygotowania nagrobka, a także koszty zorganizowania stypy dla pozostałych członków rodziny zmarłego. By je uzyskać, należy złożyć wniosek oraz komplet dokumentów składający się z odpisu aktu zgonu rodzica; oryginałów rachunków lub ich kopii, o ile zostały potwierdzone przez bank oraz odpisu aktu urodzenia dziecka.

Renta po śmierci rodzica

Co należy się dziecku po śmierci ojca? Jeśli na mężczyźnie ciążył ustawowym obowiązek alimentacyjny, jedną z możliwości otrzymania świadczenia jest ubieganie się o rentę. Jej wysokość należy obliczyć, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby osoby poszkodowanej, jak i możliwości majątkowe oraz zarobkowe zmarłego. Do otrzymania renty są uprawnione nie tylko dzieci, ale także małżonkowie, dalsi krewni w linii prostej, rodzeństwo i osoby spowinowacone.

Przeczytaj
Jednoosobowa działalność gospodarcza a śmierć jej właściciela

Zadośćuczynienie za śmierć rodzica

Zadośćuczynienie za śmierć rodzica podobnie jak odszkodowanie jest jednorazowym świadczeniem dla dziecka. Jednak jego cel jest inny, ponieważ ma ono za zadanie wyrównać szkody niematerialne, przede wszystkim ból oraz cierpienie po śmierci bliskiej osoby. Wysokość zadośćuczynienia nie jest stała i zależy od kilku czynników, w tym wieku oraz stanu psychicznego poszkodowanego.

Już wiesz, co należy się dziecku po śmierci ojca lub matki oraz w jaki sposób możesz ubiegać się o swoje prawa. Świadczenia przyznawane przez ZUS zazwyczaj mają taką samą wysokość, jednak by otrzymać satysfakcjonujące odszkodowanie od ubezpieczyciela, często niezbędne jest wstąpienie na drogę sądową.

Zobacz także:

Archiwum: kwiecień 2023
Opublikowany przez
Anna Kozłowska

Anna Kozłowska to bloggerka pisząca o organizacji i planowaniu ceremonii pogrzebowych. W swoim blogu dzieli się swoimi doświadczeniami i radami dla rodzin, które muszą stawić czoła trudnej sytuacji po stracie bliskiej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *